Partition Makers Thailand

ข้อมูลการชำระเงิน

ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านไว้วางใจ ใช้สินค้า และ บริการ ของเรา เพื่อความสะดวก ท่านสามารถชำระเงิน...ง่ายๆ  

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก. เฟอร์นิเทจ (ประเทศไทย)

022-8-78837-6

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บจ. เฟอร์นิเทจ (ประเทศไทย)

125-4-67243-7

( บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ )